Thập chỉ đạo điều trị mắt lé (mắt lác) – Phần 7

Bài này thuộc phần 7 của 45 phần trong serie Học Thập Chỉ Đạo cơ bản

Điều trị Mắt lé (Mắt lác)

Nguyễn Toàn Thắng soạn theo GT Thập chỉ đạo của LY Hoàng Duy Tân

Bước 1: Thông khí dẫn huyết: ( Lưu ý: Bấm kỹ Ngón 4 )

Bước 2: Bấm huyệt:

TÁC ĐỘNG Ở TAY : – Khóa móng Ngũ Bội4 + day NHÂN TAM1

– Khóa NHÂN TAM1 + kích móng Ngũ Bội4

TÁC ĐỘNG Ở CHÂN: Lé mắt bên nào thì tác động ở cùng chân bên đó

Nguyên tắc: Day bật tác động ngược chiều với hướng tròng mắt bị lé đẩy ra

Lé vào trong: – Khóa Khô Khốc3 + đè Achile + bấm bật Đối nhãn hướng ra phía ngoài

– Khóa “Khô Khốc giữa”ngoài + Day “Khô Khốc giữa” trong hướng ra phía ngoài

Lé ra ngoài: – Khóa Khô Khốc3 + đè Achille + bấm bật Đối nhãn hướng vào phía trong

– Khóa “Khô Khốc giữa” trong + Day “Khô Khốc giữa” ngoài hướng vào phía trong

Lưu ýMuốn có tác dụng nhanh hơn cho người bị lé mắt đã lâu thì Không khóa Achille:

  • Khóa Khô Khốc3 + bấm bật Đối nhãn ngược chiều lé

Bước 3: Giải 12 huyệt căn bản

Đối nhãn: Vị trí huyệt trong Thập chỉ đạo : Khớp 2 ngón chân cáilên 1 khoát, thẳng gân giữa ngón lên.


– Mắt nhìn xuống: Đẩy cùng lúc Khô Khốc trong và ngoài đi lên (9 cái).

– Mắt nhìn lên: Đẩy cùng lúc 2 Khô Khốc xuống (9 cái)

Mắt trợn ngược: Khóa Khô Khốc3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, kéo xuống về phía móng chân 7 – 10 lần.

Mắt cứ nhìn xuống : Khóa Khô Khốc3 + khóa Achile, bấm huyệt Đối nhãn, đẩy dọc lên hướng mu bàn chân.